Podmínky členství

 

 • První dvě vyučovací hodiny má tanečník zdarma (pro rozkoukání se, zda má zájem stát se členem taneční skupiny).
 • Týmy se řídí rozvrhem vyhlášeným před začátkem sezóny. Během dnů, na něž připadají termíny školních prázdnin a státních svátků tréninky odpadají (nebude-li předem určeno jinak).
 • Vedoucí má právo zrušit tréninky v období chřipkové epidemie, technických důvodů (nepřístup do tělocvičen – opravy, povodně atd.), z důvodu velmi nízkého počtu přítomných na tréninku bez náhrady.
 • Tréninky začínají v průběhu září a končí v průběhu června, dle předem nahlášených datumů.
 • Informace, změny, zrušení tréninků jsou vždy rozeslány rodičům/tanečníkům na e-maily.
 • Ochrana majetku účastníků týmů – doporučujeme, aby tanečníci nepřinášeli s sebou na tréninky cenné věci ani větší obnosy peněz. Pokud se tak stane, odloží je u trenéra po dobu tréninku. Vedoucí taneční skupiny a trenérský tým neručí za jakékoliv cenné věci, peněžní částky, mobilní telefony, kolečkové brusle, koloběžky, kola, atd. odložené v šatně nebo přilehlých chodbách.
 • Rodiče nemají povolený vstup do výuky (výjimku tvoří ukázkové hodiny, které jsou minimálně 1krát za rok a rodiče jsou o nich včas informováni).
 • V případě obsazení týmu si vedoucí vyhrazuje právo odmítnout nové zájemce.
 • Sraz tanečníků je vždy 10 minut před zahájením vyučovací hodiny.
 • Neúčast na tréninku je nutné trenérovi omlouvat (písemně, telefonicky nebo e-mailem).
 • Tanečníci se převlékají v šatně, která jim je určena.
 • Člen taneční skupiny je povinen nosit odpovídající oblečení a obuv do tělocvičny, po dobu tréninku mít upravené/stažené vlasy a mít s sebou láhev s pitím.
 • Trenér odpovídá za členy týmu pouze v době výuky (u týmů do 12 let je třeba děti předat trenérům před zahájením výuky u tělocvičny a po skončení lekce děti zase vyzvednout před tělocvičnou).
 • Trenér má nárok vyloučit tanečníka, bude-li svým chováním narušovat tréninkovou hodinu, nebo se bude nevhodně chovat k ostatním tanečníkům nebo trenérům (u tanečníků mladších 18 let o tomto bude okamžitě telefonicky informován zákonný zástupce).
 • Členové skupiny jsou při nástupu do týmu poučeni o bezpečnosti při výuce. Všem doporučujeme uzavřít individuální úrazové pojištění pro případ úrazu.
 • Veškeré stížnosti je nutné zaslat písemně na adresu Ing. Adély Kratochvilové (adresa je uvedena v kontaktech na www.d2dance.cz) s uvedením odesílatele a zpáteční adresy.

 

Evidence úrazů

 

 • Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během tréninku, jsou členové taneční skupiny D2Dance Přerov povinni nahlásit ihned svému trenérovi A VEDOUCÍ TANEČNÍ SKUPINY ING. ADÉLE KRATOCHVILOVÉ.
 • Kniha úrazů je uložena u vedoucí Ing. Adély Kratochvilové. V knize úrazů se evidují všechny úrazy členů, ke kterým došlo při činnostech v taneční skupině D2Dance Přerov, na akcích organizovaných taneční skupinou D2Dance Přerov a to nejpozději do 24 hodiny od okamžiku, kdy se tanečník o úrazu dozví.

 

Platební podmínky

 

 • Cena kurzovného – kurzovné se platí pololetně a jsou stanoveny tyto termíny:
 • Platba za 1.pololetí musí být zaplacena do konce září (pokud není určen jiný termín)
 • Platba za 2.pololetí musí být zaplacena do konce ledna

 

 • Forma platby – lze platit v hotovosti u Ing. Adély Kratochvilové nebo na účet (var.symbol je rodné číslo tanečníka a do poznámky uvést jméno a příjmení tanečníka).
 • Hotovostní platby jsou možné pouze u vedoucí taneční skupiny Ing. Adély Kratochvilové (z bezpečnostních důvodů nemají trenéři povoleno přijímat platby v hotovosti). Výjimkou je platba startovného na soutěž u trenéra, který bude předem určen.
 • Slevový bonus – v případě, že jsou členy taneční skupiny 2 a více sourozenců, platí jeden z nich (ten, který má nižší kurzovné) poloviční kurzovné.
 • Storno poplatky – členovi nevzniká nárok na vrácení kursovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které brání řádné docházce. O vrácení kurzovného je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého onemocnění nebo v případě vážného úrazu, vždy však po předložení lékařské zprávy. Vrácená částka závisí na počtu odchozených hodin, popř. na individuální domluvě, minimální storno poplatek činí 25 % z výše kursovného. Ostatní finanční závazky vůči taneční skupině D2Dance Přerov musí být v pořádku.